PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

O nas

Lingwistyka stosowana – dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Istotą studiów jest praktyczne przygotowanie studentów, zarówno pod względem umiejętności czysto językowych, jak i znajomości kultury i obyczajów innych krajów. Podstawowym celem kształcenia w obszarze studiów lingwistycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w tych gałęziach gospodarki  i usług, gdzie niezbędna jest znajomość języków obcych. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oferujemy następujący kierunek studiów:

Filologia

Stopień studiów: studia pierwszego stopnia

Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów

Tytuł zawodowy: licencjat

Tryb studiów: stacjonarne (również w formie dla pracujących) i niestacjonarne.

Studia na kierunku filologia gwarantują opanowanie języka obcego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw wybranego obszaru językowego oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia. Zdecydowana większość zajęć jest prowadzona w języku obcym.

Rekrutacja odbywa się na kierunek filologia.

·   Wybór języka studiów (angielski/hiszpański) następuje po pierwszym semestrze. Zanim student podejmie decyzję o wyborze języka studiów (tzw. zakres języka), pozna język hiszpański na poziomie A1 oraz ugruntuje znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Uwaga! Ważne! Rozdział na zakres anglojęzyczny lub hiszpańskojęzyczny nastąpi pod warunkiem ukonstytuowania się grup co najmniej 20 osobowych.

·   Po drugim semestrze student dokona wyboru pakietu przedmiotów (tzw. ścieżka dyplomowania), które pozwolą ukierunkować edukację językową zgodnie z konkretnymi zainteresowaniami.

Liczba godzin dydaktycznych w cyklu kształcenia: 2085 godzin w każdej ścieżce dyplomowania z wyjątkiem ścieżki nauczycielskiej,  2250  godzin w nauczycielskiej  ścieżce dyplomowania (praktyki zawodowe nie są wliczone)

Formy zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, praktyki zawodowe w szkołach oraz w przedsiębiorstwach.

Studia stacjonarne:

W zakresie języka angielskiego (wymaganie wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1)

•   ścieżka dyplomowania nauczycielska

•   ścieżka dyplomowania filolog w biznesie

W zakresie języka hiszpańskiego (język hiszpański nauczany jest od podstaw)

•   ścieżka dyplomowania kulturowo - tłumaczeniowa

•   ścieżka dyplomowania hispanista w obsłudze turystyczno - hotelarskiej

W zakresie języka angielskiego - studia stacjonarne w formule dla pracujących (wymaganie wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie A1)

•   ścieżka dyplomowania: język angielski w biznesie

 W zakresie języka hiszpańskiego - studia stacjonarne w formule dla pracujących  (język hiszpański nauczany jest od podstaw)

•   ścieżka dyplomowania: kulturowo - tłumaczeniowa

•   ścieżka dyplomowania hispanista w obsłudze turystyczno - hotelarskiej

 Studia niestacjonarne (wymaganie wstępne: znajomość jęz. ang. na poziomie B1)

W zakresie języka angielskiego

•   ścieżka dyplomowania: nauczycielska

•   ścieżka dyplomowania: język angielski w biznesie

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Filologia:

- jest wykwalifikowanym specjalistą praktykiem w zakresie wybranego języka obcego. Potrafi posługiwać się tym językiem w mowie i piśmie na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych i wydawania opinii w zakresie uzyskanych kompetencji językowych w oparciu o obowiązujące zasady etyczne, prawne i ekonomiczne. 

W trakcie trwania studiów student intensywnie zdobywa, ugruntowuje i poszerza językowe kompetencje komunikacyjne, czyli połączone kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne i pragmatyczne w zakresie wybranych języków obcych. W trakcie studiów student zdobędzie również wiedzę interdyscyplinarną, co pozwoli na wieloaspektowy ogląd i głębsze rozumienie problemów i procesów zachodzących we współczesnym świecie. 

Szczegółowa sylwetka absolwenta

Wiedza:
- Absolwent ścieżki dyplomowania nauczycielskiej posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego obszaru językowego oraz szczegółową wiedzę z zakresu nauczania języków obcych (dydaktyka języka obcego). Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, która pozwala  pełnić funkcje wychowawcze oraz organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

- Absolwent ścieżki dyplomowania filolog w biznesie oraz ścieżki kulturowo – tłumaczeniowej posiada wiedzę  o języku, literaturze i kulturze oraz wiedzę z dziedziny prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz public relations.

- Absolwent ścieżki dyplomowania hispanista w obsłudze turystyczno - hotelarskiej posiada wiedzę o języku, literaturze Hiszpanii oraz posiada podstawową wiedzę o tych sferach kultury i obyczajów Hiszpanii, które pozwalają swobodnie i świadomie poruszać się w kraju, którego język jest przedmiotem studiów.

Umiejętności:
Absolwent kierunku filologia posiada umiejętność analizy i interpretacji zaobserwowanych zjawisk oraz wdrażania rozwiązań wymagających zastosowania języka obcego jako narzędzia komunikacji w środowisku (zawodowym) zgodnym z wybraną ścieżką dyplomowania.  Potrafi gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje w języku ojczystym i obcym. Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego doskonalenia zawodowego.

Kompetencje:

Nabyte kompetencje interdyscyplinarne pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach edukacyjnych, środkach  masowego przekazu, w sektorze usług, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych oraz kultury krajów danego obszaru językowego.


Absolwent kierunku filologia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe: potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwent filologii może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych, kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych oraz empatia wobec świata.

• ścieżka dyplomowania: nauczycielska
Wykwalifikowany nauczyciel języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz innych  placówkach oświatowych. Wszelkie instytucje, w których wymagana jest udokumentowana znajomość języka.

• ścieżka dyplomowania: filolog w biznesie oraz  kulturowo - tłumaczeniowa:

Wszelkie instytucje państwowe czy prywatne, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka obcego np. przedsiębiorstwa współpracujące z podmiotami zagranicznymi, biura podróży, biura tłumaczeń itp.

ścieżka dyplomowania: hispanista w obsłudze turystyczno – hotelarskiej
Wszelkie instytucje państwowe czy prywatne, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka obcego np. przedsiębiorstwa współpracujące z podmiotami zagranicznymi, hotele, biura turystyczne, biura tłumaczeń itp.

Praktyki

Liczba godzin praktyk: 960 godzin w całym cyklu studiów, z wyjątkiem ścieżki dyplomowania nauczycielskiej, gdzie obowiązuje 500 godzin praktyk.

Miejsca praktyk: szkoły podstawowe i przedszkola (ścieżka nauczycielska); urzędy, biura oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność międzynarodową, instytucje turystyczne, hotelarskie itp. (pozostałe ścieżki dyplomowania).

Praktyki odbywają się w szkołach i przedszkolach w czasie roku akademickiego, a w pozostałych instytucjach w czasie roku akademickiego i w czasie wakacji po pierwszym oraz po drugim roku

Sposób realizowania praktyk: porozumienie pomiędzy wybraną przez studenta instytucją, a PWSZ Leszno; zagwarantowany 1-2 dni wolnych od zajęć dydaktycznych z przeznaczeniem na odbycie praktyk.

Informacje dodatkowe

Studenci filologii realizują w całym cyklu studiów prawie 1000 godzin praktycznej nauki języka angielskiego i hiszpańskiego.

Przedmioty podstawowe na kierunku filologia: niezależnie od ścieżki dyplomowania - studenci zgłębiają przedmioty ogólnorozwojowe oraz takie, które pozwalają świadomie dokonać wyboru ścieżki dyplomowania: Podstawy komunikacji międzykulturowej, Pragmatyka języka, Podstawy kultury akademickiej, Wybrane dzieła danego obszaru językowego,  Wiedza o krajach danego obszaru językowego, Zmiany w języku danego obszaru językowego, Nowe technologie w uczeniu się fonetyki, Nowe technologie w uczeniu się gramatyki, Wiedza o nauce i akwizycji języka, Wybrane elementy językoznawstwa.
Poza tym  studenci realizują zajęcia z wychowania fizycznego oraz mają możliwość wyboru lektoratu języka niemieckiego/ francuskiego/ rosyjskiego.

Dlaczego warto wybrać filologię?

· Studia na kierunku filologia to oferta dla każdego, kto jest świadom wartości języków obcych i rozumie, że w XXI wieku język jest podstawowym narzędziem komunikacji międzyludzkiej.

· Studia na kierunku filologia gwarantują opanowanie języka obcego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw wybranego obszaru językowego oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia.

· Zdecydowana większość zajęć jest prowadzona w języku obcym.

· Instytut dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz bazą dydaktyczną umożliwiającą wyposażenie studentów w wiedzę i kompetencje konieczne do rozwoju kariery zawodowej oraz podjęcia studiów magisterskich.

· Koncepcja kształcenia na kierunku filologia jest spójna z misją Uczelni oraz wpisuje się w strategię jej rozwoju poprzez kształcenie wykwalifikowanych specjalistów praktyków dla rynku lokalnego, krajowego i również międzynarodowego.