PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl

Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wymagane są następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na I rok studiów - dokument generowany automatycznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na stronie rekrutacja.pwsz.edu.pl  po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych. 
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  3. Świadectwo maturalne.
  4. Kandydaci z Maturą  Międzynarodową (IB) i  kończący  zagraniczne   szkoły średnie zamiast świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej składają stosowne zaświadczenie.
  5. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (dotyczy kierunków: Elektrotechnika, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika).
  6. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wytyczne https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu) - fotografia załączana do systemu IRK.
  7. W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie (z uwagi na późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego.
  8. Oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej, oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języków obcych (certyfikaty, egzaminy państwowe) i dokument potwierdzający klasę mistrzowską - dotyczy osób, które takie dokumenty posiadają.

uwaga!

Wyżej wymienione dokumenty należy załączyć w formacie pdf. lub jpg. do systemu rekrutacyjnego w wyznaczonych terminach.

Uwagi dotyczące zaświadczeń lekarskich

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków: Elektrotechnika, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika)

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię - Biuro Rektutacji wysyła na wskazany adres skierowanie do kandydata, który zarejestrowal się na kierunek i uiścił opłatę rekrutacyjną.

Badania w Lesznie wykonywane są w Leszczyńskim Centrum Medycznym Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno (budynek B, II piętro), tel. 65-547-69-93. Wykaz pozostałych placówek wykonujących bezpłatne badania dla kandydatów na studia znajduje się https://wcmp.pl/wykaz-jednostek-wykonujacych-bezplatne-badania-uczniow.html